Get Adobe Flash player

Skrócona wersja programu ośrodka

Program jest adresowany dla osób które dobrowolnie chcą poddać się terapii i uważają, że potrzebują na pewien okres czasu zmienić swoje środowisko. Grupa wiekowa 14-17 lat. Ogólny stan zdrowia dobry, nie wymagający specjalistycznego leczenia (poza uzależnieniem). Program podzielony jest na 2 części. W pierwszej części obowiązkowej dla wszystkich odbywa się praca edukacyjno-motywacyjna, mająca na celu uświadomienie podopiecznemu jego aktualnej sytuacji życiowej i wskazania alternatywnego działania. Wątki, które w tym czasie będą poruszane w formie spotkań indywidualnych i grupowych dotyczą następujących obszarów:

– mój stosunek do używek i konsekwencje z tego wynikające

– moje relacje z Rodziną

– moja edukacja szkolna

– moje relacje z rówieśnikami

– moje zainteresowania (sposób spędzania wolnego czasu)

– moje kontakty z partnerami erotycznymi

– moje marzenia i plany życiowe

– moje potrzeby, deficyty i potencjały

– moje zdrowie (szeroko rozumiane).

Powyższe tematy poruszane są w dowolnej kolejności ustalonej z terapeutą prowadzącym, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Niektóre tematy mogą być poruszane wielokrotnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zakończenie pierwszej części programu wiąże się z podsumowaniem efektów pracy i dalszych rokowań pacjenta. Podsumowanie odbywa się w jego obecności oraz obecności Rodzica/opiekuna prawnego.  Jeżeli efekt tej pracy zaleca kontynuację terapii pogłębionej, a postawa pacjenta i jego stosunek do kontynuacji leczenia jest pozytywny, zostaje on przyjęty do 2 części programu.  W innej sytuacji pacjent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu wstępnego programu i dalsze zalecenia. Druga części programu skupia się na obszarach  problemowych, które są ściśle związane z używaniem środków psychoaktywnych i destrukcyjnym zachowaniem. Program jest zindywidualizowany i dostosowany do możliwości pacjenta. Czas trwania I części programu : od 3 do 4 miesięcy a części II : od 4 do 8 miesięcy.

Facebook